ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ

คู่มือการดำเนินงาน ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดทำเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล WMDA และให้โรงพยาบาลสมาชิกของธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ